ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Slovník dopravní terminologie je projekt Ministerstva dopravy ČR č. 102/2008-520 TPV/2, řešený v létech 2008 – 2010 s cílem zpracovat veřejně přístupnou, aktualizovanou webovou aplikaci kodifikovaných termínů z oblasti dopravy v česko - anglické verzi. V současném stadiu zpracování naleznete cca 5 000 termínů v češtině a angličtině s výkladovou definicí a odkazem na zdroj z oboru všeobecné dopravní terminologie.
 • Obory dopravy byly vybrány s ohledem na tradiční rozdělení oblasti dopravy i struktury odkazů ministerstva dopravy. Slovník zpracovává dopravu železniční (Z), silniční (S), vodní (V) a dopravní telematiku (T). V rámci existujících předpisů a norem jsou zpracovány i termíny z přiřazených oborů jako logistika, ekologie aj.
 • Struktura předpisů byla zpracována pro všechny obory dopravy tak, aby strukturálně roztřídila předpisy do přehledné tabulky. Vertikálně jsou předpisy členěny na čtyři úrovně: mezinárodní, národní, resortní, ostatní. Horizontálně jsou předpisy členěny podle druhů na: právní (legislativní), správní (administrativní), smluvní (obchodní), technické.
 • Aktualizace předpisů probíhá podle samostatně zpracované metodiky s každoročním vyhodnocením nových, revidovaných a zrušených předpisů s potenciálním terminologickým obsahem a zařazením, resp. výměnou termínů do databáze slovníku.

POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ

 • Vyhledávání podle českých termínů probíhá dvoustupňově zápisem termínu do vyhledávacího pole. Na pokyn HLEDEJ se objeví přehled všech termínů v češtině, které zadané slovo obsahují. Výběrem konkrétního termínu se objeví úplné slovníkové heslo obsahující anglický ekvivalent, zkratku výchozího oboru (Z, S, V, T), českou definici a zdroj - název předpisu, z něhož byla definice převzata.
 • Vyhledávání podle anglických termínů probíhá analogicky jako u českých termínů, tj. po zápisu anglického termínu do okna HLEDEJ se objeví skupina příbuzných anglických termínů (skupina anglických termínů obsahující zadané slovo) a po provedeném výběru opět úplné slovníkové heslo.
 • Skupinové vyhledávání podle českého rejstříku probíhá na základě dvoustupňové předvolby: nejdříve se označí písmenem druh dopravy (Z, S, V, T), následně se na abecední liště označí počáteční písmeno pro hledání. Výsledkem je segment rejstříku podle zvoleného písmena, obsahující český a anglický ekvivalent termínu.
 • Skupinové vyhledávání podle anglického rejstříku probíhá analogicky jako u českého rejstříku, tj po zadání oboru a zvoleného počátečního písmene se objeví segment rejstříku s anglickým a českým ekvivalentem termínu.

TISK, KOMUNIKACE

 • Tisk vybraného textu lze provést jednoduchým příkazem ve vyhledané stránce (heslu) slovníku i na stránce se skupinou všech termínů obsahujících heslo.
 • Kontakt na zpracovatele s možností poslání dotazu, upozornění na další předpisy, termíny, resp. jakoukoli možno inovaci je přímo propojen elektronickou poštou.
 • Zpracovatelé slovníku jako autoři všech použitých předpisů, směrnic, norem představují velmi rozsáhlý a a v úplnosti obtížně sestavitelný soubor tvůrců. Na vlastním projektu se podílejí jako hlavní odborní zpracovatelé podle jednotlivých oborů:
Železniční doprava:Ing. Mojmír Krejčiřík, ÚVAR – Servis, a.s.
Silniční doprava:Ing. Igor Večerka, SILMOS s.r.o.
Vodní doprava:Kpt. Ing. Vladislav Zemánek – námořní plavba
 Ing. Jiří Sýkora, SPS Praha – vnitrozemská plavba
Dopravní telematika:Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. za kolektiv členů TNK 136 Dopravní telematika
 Mgr. David Bárta, SILMOS s.r.o.

Odborná spolupráce, zadání a výběr relevantních předpisů a oponentní projednávání postupu zpracování slovníku zajišťují určení pracovníci Ministerstva dopravy:

Železniční doprava:Ing. Miroslav Stehlík
Silniční doprava:Ing. Jiří Chládek, CSc.
Vodní doprava:Ing. Jaroslav Pech, Kpt. Ing. Ctirad Pacák
Telematika:Ing. Karel Urban
Všeobecná dopravní terminologie:Ing. Olga Krištofíková

Smluvním zpracovatelem projektu je společnost ELTODO – EG, a.s. s vedoucím manažerem a iniciátorem projektu Prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc. z Fakulty dopravní ČVUT Praha.

 • Použití slovníku je plně otevřené všem uživatelům. V zájmu usnadnění dorozumění a dosažení technické jednoznačnosti termínů se doporučuje jejich používání ve smyslu definicí s cílem postupného sbližování a sjednocování významů termínů z různých druhů předpisů na mezinárodní a národní úrovni. Při doslovné citaci uvádějte odkaz na tento Slovník dopravní terminologie.

Zpracovatelé děkuji Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za laskavé svolení k citaci použitých termínů z technických norem.