druh flexibilní obsluhy (MODEL flexibilní obsluhy)T

typologie flexibilních služeb:
– služba virtuální linky
– flexibilní služba na hlavní trati
– koridorová obsluha
– flexibilní obsluha v oblasti s pevnou zastávkou
– volná flexibilní obsluha v oblasti
– smíšené typy flexibilní obsluhy (ne na úrovni BODU)
POZNÁMKA 1 k heslu Druh flexibility může být popsán na úrovni DIAGRAMU JÍZDY nebo BODU DIAGRAMU JÍZDY v případě smíšených typů flexibilní obsluhy v rámci téhož DIAGRAMU JÍZDY.
type of flexible service (Flexible Service MODEL)CEN TS 16614-1

flexibilní linka (MODEL flexibilní sítě)T

specializace LINKY na poskytování flexibilní obsluhy; jelikož ne všechna obsluha LINKY musí být flexibilní, je samotná flexibilnost popsána na úrovni DIAGRAMU JÍZD (tzn., že je potřeba samostatného DIAGRAMU JÍZD pro každý typ flexibility na lince umožňovaný)
Typy flexibilní obsluhy jsou:
– virtuální linka
– flexibilní obsluha po hlavní trati
– obsluha v koridoru
– celoplošná flexibilní obsluha v pevné zastávce
– celoplošná flexibilní obsluha v neohraničené oblasti
– smíšený druh flexibilní obsluhy
– smíšený druh flexibilní a pravidelné obsluhy
flexible line (Flexible Network MODEL)CEN TS 16614-1

flexibilní nástupiště (MODEL flexibilního zastávkového místa)T

fyzická ZÓNA, jako je úsek cesty, kde je povolena flexibilní obsluha na znamení; existence těchto zón umožňuje zobrazení této obsluhy v plánovačích cest, které vyhledávají dostupné služby v dané oblastiflexible quay (Flexible Stop Place MODEL)CEN TS 16614-1

flexibilní programováníV

metoda programování založená na rozdělení roku na velikostně stejně krátká období a nové krátkodobé prodeje a výrobní programy jsou připraveny vždy na začátku daného obdobíflexible programmingČSN EN 14943

flexibilní přidělení zastávky (MODEL flexibilního zastávkového místa)T

přiřazení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO BODU (tj. ZASTÁVKOVÉHO BODU DIGRAMU SLUŽBY nebo DIAGRAMU JÍZDY) k určitému FLEXIBILNÍMU ZASTÁVKOVÉMU BODU, a případně k FLEXIBILNÍ OBLASTI nebo OBLASTI BEZ STATICKY DANÝCH ZASTÁVEK; může podléhat PODMÍNKÁM PLATNOSTIflexible stop assignment (Flexible Stop Place MODEL)CEN TS 16614-1

flexibilní trasa (MODEL flexibilní sítě)T

specializace TRASY na flexibilní obsluhu; může zahrnovat body a tarifní oblasti a vyžádané a nevyžádané úsekyflexible route (Flexible Network MODEL)CEN TS 16614-1

flexibilní výrobní systém, FMSV

výrobní proces navržený tak, aby mohlo docházet k častému vyvažování výrobní linky POZNÁMKA Flexibilní výrobní systémy jsou schopny rychle přizpůsobovat své výstupy změnám v poptávce. Obsahují vícemodelové rozvrhování, operátory s různorodou kvalifikací, standardizované vybavení pro dosažení krátkých přestavovacích časů, navržení výrobní linky tak, aby umožňovala vykonávat dělníkům více než jednu činnost a snížit přepravní časy mezi výrobními stanovištiflexible manufacturing system, FMSČSN EN 14943

flexibilní zastávkové místo (MODEL flexibilního zastávkového místa)T

specializace ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA popisující zastávku obsluhovanou FLEXIBILNÍ OBSLUHOU; mohou ji tvořit FLEXIBILNÍ OBLASTI nebo OBLASTI BEZ STATICKY DANÝCH ZASTÁVEK, které označují sběrné oblasti pro flexibilní obsluhu (když používají oblasti nebo flexibilní nástupiště); některá FLEXIBILNÍ OBSLUHA využívá k zastavení také standardní ZASTÁVKOVÁ MÍSTA; při přidělení PLÁNOVANÉHO ZASTÁVKOVÉHO MÍSTA se předpokládá, že toto místo je ZÓNA (PLÁNOVANÝ ZASTÁVKOVÝ BOD je stěžejním bodem ZÓNY)flexible stop place (Flexible Stop Place MODEL)CEN TS 16614-1

flexibilní zóna (MODEL flexibilního zastávkového místa)T

specializace FLEXIBILNÍHO NÁSTUPIŠTĚ (které je abstraktní) v určení sběrné oblasti pro flexibilní obsluhu (aby mohla osoba hledající zastávku nalézt nejbližší dostupný druh dopravy); jedná se o pojmenovanou oblast obsluhovanou určitým druhem dopravy; je částí množiny dat o STANOVIŠTI, nikoli o službě, jelikož ji lze definovat a existuje nezávisle na běžné obsluzeflexible area (Flexible Stop Place MODEL)CEN TS 16614-1

oblast bez staticky daných zastávek (MODEL flexibilního zastávkového místa)T

specializace FLEXIBILNÍHO NÁSTUPIŠTĚ v určení sběrné oblasti pro obsluhu v oblasti bez staticky daných zastávek (aby mohl hledající zastávku nalézt nejbližší dostupný druh dopravy); jedná se o pojmenovanou oblast obsluhovanou určitým druhem dopravy a může být označena výchozím a cílovým bodem na trase
POZNÁMKA 1 k heslu Je částí množiny dat o stanovišti, nikoli o službě, jelikož ji lze definovat a existuje nezávisle na pravidelné obsluze.
hail and ride area (Flexible Stop Place MODEL)CEN TS 16614-1

rezervační opatření (MODEL flexibilní sítě)T

rezervační opatření pro FLEXIBILNÍ LINKUbooking arrangements (Flexible Network MODEL)CEN TS 16614-1

vlastnosti flexibilní služby (MODEL flexibilní služby)T

dodatečné charakteristiky flexibilní služby; služba může být částečně fixní, částečně flexibilníflexible service properties (Flexible Service MODEL)CEN TS 16614-1

vlastnosti flexibilního bodu (MODEL flexibilní sítě)T

skupina charakteristik popisujících flexibilitu BODŮ; tento souhrn se používá společně s BODEM z důvodu zamezení přiřazení množství odkazůflexible point properties (Flexible Network MODEL)CEN TS 16614-1

vlastnosti flexibilního spoje (MODEL flexibilní sítě)T

skupina charakteristik popisujících flexibilní charakteristiky SPOJE; z důvodu zamezení přiřazení množství odkazů a druhů podtypů spoje se se SPOJEM používá i složeníflexible link properties (Flexible Network MODEL)CEN TS 16614-1